దసర నవరాత్రుల మహోత్సవాలు - 2022

శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి అమ్మవారి దేవస్ధానం
ఆర్.అగ్రహారం గుంటూరు

ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని ప్రతి రోజు ఉదయం గం 7.30 ని నుండి మధ్యాహ్నం 12-30 ని వరకు
సాయంత్రం గం. 6 నుండి రాత్రి గం 10-30 ని వరకు వీక్షించండి
26-09-2022 నుండి 05-10-2022 వరకు