Welcome to the Wedding Ceremony of

శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి వారి విగ్రహ ప్రతిష్టా కార్యక్రమము

Live Streaming Starts on 27th MARCH 2024 at 6:00 AM IST Onwards

LIVE